LISTADO DE KATAS

 

  Itottsu Ha Higaonna Ha Mabuni Kenwa Miyagi  
Naifanchin Syodan

Naifanchin Nidan

Naifanchin Sandan
  Sanchin Sanchin   Sanchin Kaishu

Mabuni Kenei

Seisan Seisan Matsumura no Seisan

Matsumora no sesan

   
 

Oyadomari no Passai

Matsumora no Passai

Motobu no Passai

Kyan No Bassai

Tomari no Passai

Matsumura no Passai

Tawada no Passai

Ishimini no Bassai

Chibana no Bassai

    Seienchin  
Pechurin Suparimpei  
 

Bassai Dai

Bassai Syo

Sanseiru Sanseiru
    Sepai
  Kururunfa
Chanan Nidan Pinan Syodan Sisochin
Chatanyara no kusanku

Chibana no Kusanku

Kosokun Dai

Kosoku Syo

Shijo Kosokun

Pinan Nidan

Pinan Jondan
Saifa Toguchi Ha
Sinsei Dai Ichi

Sinsei Dai Ni

Geki Sai Dai Ichi

Geki Sai Dai Ni

Geki Ha
 

Tomari no Chinto

o

Kihan no Chinto

 

Chinto

 

Pinan Sandan

Pinan Godan

Kaku Ha
Hakutsuru No Mai
Sinpa Tensyo  
Kihan no Ananko Dai Chinsyu   Jyuroku
Kihan no Ananko Syo Chintei Matsukaze
  Gojushijo (Useisi) Kihan No Gojushijo (Useisi) Myojio
Gokenki Ha Aoyagi (seiryu)
Kihan Tomari no Rohai

Matsumora no Rohai

Rohai Syodan

Rohai Nidan

Rohai Sandan

      Papporen        Shito Kai Nepai Nipaipo
Pappuren Hakkutsuru Ken Pappuren

 Katas de la línea Kenzo Mabuni

Haffa  Shito Kai Haffa Kenpaku
         Haffa             Ken Ei Mabuni Hakkaku Kensho
Tomari no Wansyu Wansyu   Nakaima Kenshu Sakumoto
Anan Myojio Anan Dai Ni Matsumora no Anan
Hanashiro no Jion

Kioda no Jion

Jion

Jitte

Jin

Pacyu Aoyagi Ohan  
Heiku Happo Sho Ohan Dai
  Paiku    
  Aragaki Ha
Niseisi Tomoyori no Niseisi
Unsyu Wandan

o

Wandau

Sochin

Dojo Principal Polideportivo Municipal de Guadarrama - Madrid - España

Telf.: +34 619 720 130

e-mail: info@karateguadarrama.com

 

Copyright © 2009 Asociación de Karate Shito Kai Sierra del Guadarrama All rights reserved

Diseño web:jesúsLATORRE

 

Inicio   Noticias   TiendaWeb   Foro   RevistaDigital   GaleríaFotográfica   CosasDeInterés   NuestraAsociación