Nuestros colaboradores

 

 

       LISTADO DE KATAS

 

 

ITOTTSU HA

HIGAONNA HA

MABUNI KENWA HA

MIYAGI HA

 

Kihon Dosa Dai Ichi

Naifanchin Syodan

 

Sanchin

Sanchin

 

 

Sanchin Kaishu Mabuni Ken Ei

Kihon Dosa Dai Ni

Naifanchin Nidan

Seisan

Seisan

Matsumura no Seisan

Kihon Dosa Dai San

Naifanchin Sandan

   

Seienchin

Matsumora no Sesan

Kihon Dosa Dai Jon

 

Pechurin

Suparinpei

 

 

Sanseiru

Sanseiru

Shisochin

 
Oyadomari no Passai Jitte  

Sepai

Saifa

Matsumora no Passai Jion  

Hanashiro no Jion

Kurununfa

 

TOGUCHI

Motobu no Passai Jin  

Kyoda no Jion

Sinsei Dai Ichi

Geki Sai Dai Ichi

Geki Ha

Kyan no Bassai  

Jabu no Jion

Sinsei Dai Ni

Geki Sai Dai Ni

Kaku Ha

Tomari no Bassai  

Jyuroku

Tensyo

Hakutsuru no Mai

Matsumura no Bassai Bassai Dai

Gojushiho

Kian no Gojushiho

Sinpa

 

 

Chibana no Bassai Bassai Syo

 

 

Matsukaze

Tawada no Bassai  

Myojio

 
Ishimini no Bassai

Aoyagi/Seiryu

GOKENKI HA  
 

Nipaipo

Nepai

Pappuren Hakkutsuru Ken

Tomari no Wansyu

Wansyu

Katas Línea    Kenzo Mabuni

Pappuren

Pappuren Shito Kai

 

Chanan Nidan

           Pinan Syodan               Heian Nidan

Kenpaku

Haffa Haffa Shito Kai

Chatanyara no Kusanku

Kosokun Dai

            Pinan Nidan               Heian Syodan

Kensyo

Hakkaku         Haffa             Ken Ei Mabuni

Chibana no Kusanku

Kosokun Syo

Pinan/Heian Jondan

Ananko

Kensyu

   

 

Shijo Kosokun

      Kyan no       Ananko Dai Myojio  

Tomai/Kyan no Chinto

Chinto

Pinan/Heian Sandan

  Kyan no       Ananko Syo

Aoyagi/Seiryu

 

 

Pinan/Heian Godan

 

Happo Syo

Kyan/Tomari no Rohai

Rohai Syodan

 

 

Matsumora no Rohai

Rohai Nidan

 
 

Rohai Sandan

ARAGAKI

NAKAIMA

SAKUMOTO

 

 

 

 

Unsyu

Anan

Anan Dai Ni

Matsumora no Anan

Shochin

Heiku

Ohan

Wandan/Wandau

Niseisi

Paiku

Ohan Dai

 

Tomoyori no Niseisi

Paiku

 

Dojo Principal Polideportivo Municipal de Guadarrama - Madrid - España

Telf.: +34 619 720 130

e-mail: info@karateguadarrama.com